Комерційна пропозиція

"ВІЛЬНА ЦІНА 1Ф+Р"

Постачальник: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

 

Дана комерційна пропозиція пропонується на території здійснення господарської діяльності з розподілу (передачі) електричної енергії операторів систем розподілу, до яких приєдналося ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК". Перелік таких операторів розміщений на офіційному веб-сайті компанії www.kresc.com.ua.

1. Механізм визначення ціни

1.1. Ціна електричної енергії складає 4,07 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ та включає в себе фактичну середньозважену ціну закупівлі електричної енергії Постачальником для Споживача на організованих сегментах ринку електричної енергії, послугу Постачальника по купівлі електричної енергії, оплату послуг Оператора ринку та інші збори та платежі, що передбачені Правилами  ринку електричної енергії, тарифу на послуги з передачі Оператора системи передачі, тарифу на послуги з розподілу Оператора системи розподілу, який затверджується НКРЕКП та розміщується  на офіційному веб-сайті ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

У разі зміни регулятором або іншим уповноваженим органом складових ціни які є регульованими та/або нормативів, які впливають на формування середньозваженої ціни закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії і не залежать від Постачальника, відбувається коригування ціни, зазначеною в п.1.1. Таке коригування відбувається з дати, що відповідає даті початку дії відповідних змін шляхом надання Споживачу рахунку за електричну енергію із скоригованою ціною.

1.2. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем безпосередньо на рахунок Постачальника. Тарифи операторів системи розподілу розраховуються та встановлюються Регулятором і у встановленому законодавством порядку.

1.3. Погодинні обсяги споживання електричної енергії визначаються на підставі інтервальних (погодинних) приладів комерційного обліку електричної енергії, які введені в промислову експлуатацію та відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії в частині забезпечення дистанційного зчитування, обробки, зберігання та передачі Оператору системи погодинних даних приладів комерційного обліку.

 

2. Порядок розрахунків

2.1. По закінченню розрахункового місяця Постачальник надає Споживачу остаточний рахунок на оплату фактично спожитої електричної енергії за попередній розрахунковий період. Надані Постачальником рахунки за фактично відпущену електричну енергію підлягають оплаті споживачем, протягом пяти робочих днів з дати отримання.

2.2. Рахунки на оплату надаються споживачу через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншим зручним для споживача способом.

2.3. У разі наявності у Споживача заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється платіж, всі кошти, перераховані Споживачем за електричну енергію, зараховуються Постачальником на погашення існуючої заборгованості Споживача із найдавнішим терміном її виникнення.

2.4. Споживач надає Постачальнику помісячні прогнозні обсяги споживання електричної енергії на наступний календарний рік не пізніше 10-го числа останнього місяця року, що передує року споживання. За відсутності даних з боку Споживача обсяги споживання електричної енергії на наступні 12 місяців визначаються на рівні фактичного помісячного споживання за минулий рік.

2.5. Споживач самостійно контролює власне споживання електричної енергії. У разі необхідності Споживач може не пізніше ніж за 5 календарних днів до запланованої дати коригування збільшити/зменшити заявлений обсяг постачання електричної енергії. Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії Постачальником Споживачу, є 100%-кова попередня оплата Споживачем додатково заявленого обсягу електричної енергії та письмове звернення Споживача до Постачальника, надіслане у встановлений термін.

2.6. У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати (попередня оплата та/або остаточний розрахунок), Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, індекс інфляції та 3% річних  за кожен день прострочення, без обмеження періоду нарахування, до дати повної оплати.

У разі укладання договору реструктуризації заборгованості та оформлення графіка погашення заборгованості, перерахування коштів здійснюються Споживачем  окремими платежами.

2.7. Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: готівковими коштами, платіжною карткою, безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів, з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг), в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

 

3. Інші умови

3.1. За зверненням споживача ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" безоплатно надає оформлений акт звіряння спожитої та оплаченої електричної енергії відповідно до отриманих від оператора системи фактичних показів приладу обліку споживача.

3.2. Показники лічильника можуть бути надані Споживачем до відповідного оператора системи або до                                  ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" самостійно не пізніше 5-го числа періоду, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами.

3.3. Компенсація Споживачу за недодержання ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" якості надання комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП. Дана постанова розміщена на офіційному сайті  ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

3.4. Умови комерційної пропозиції передбачають можливість постачання захищеним Споживачам.

3.5. Тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються.

3.6. Урахування пільг, субсидій не передбачаються умовами комерційної пропозиції

3.7. Споживач надає Постачальнику згоду на отримання своїх персональних даних/інформації/копій документів від Оператора системи розподілу. Перелік зазначених документів передбачений ПРРЕЕ для приєднання Споживача до договору про постачання електричної енергії. Таке отримання може бути здійснено одноразово, станом на момент анулювання ліцензії Оператора системи розподілу на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

 

4. Термін дії договору та комерційної пропозиції

4.1. Договір про постачання електричної енергії Споживачу вступає в дію з моменту підписання та діє строком до 31.12.2021р. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення дії  Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення або перегляд його умов. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України, але в будь – якому випадку Договір діє до повної його виконання, включаючи штрафні санкції.

4.2. У випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) Постачальника про дострокове припинення (розірвання) договору Споживачем, Споживач сплачує штраф у розмірі вартості електричної енергії, заявленої Споживачем, як прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення дії договору.

4.3. Дана комерційна пропозиція діє з 01.09.2021р. по 31.12.2021р. та пролонгується на кожен наступний 1 (один) рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення її дії жодною із сторін не буде заявлено про перегляд її умов

4.4. Комерційна пропозиція вважається продовженою на кожний наступний квартал, якщо не пізніше, ніж за 20 днів до кінця кварталу Постачальник не повідомив Споживача про внесення змін до комерційної пропозиції та/або викладення її в новій редакції.

Споживач має або погодитись з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції (шляхом її підписання або здійснення оплати рахунку, що буде розрахований відповідно до комерційної пропозиції в новій редакції) або надати письмові заперечення.

Ненадання Споживачем Постачальнику письмових заперечень проти продовження договірних відносин на умовах комерційної пропозиції в новій редакції та продовження фактичного споживання Споживачем електричної енергії – засвідчує факт погодження Споживача з комерційною пропозицією в новій редакції та прийняттям на себе нових (змінених) зобов’язальних умов.

Якщо Споживач не погоджується з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції, то він повинен повідомити про це Постачальника протягом 5-ти робочих днів з дня отримання Повідомлення про внесення змін до комерційної пропозиції від Постачальника. В такому випадку дія договору про постачання електричної енергії споживачу припиняється зі спливом терміну дії даної комерційної пропозиції.