Комерційна пропозиція №2-УП

для малих не побутових споживачів приєднаних до мереж ПрАТ НЕК «Укренерго»

 

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

(ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК")

 

Дана комерційна пропозиція пропонується на території здійснення господарської діяльності з розподілу (передачі) електричної енергії наступних операторів систем розподілу:                                         ПрАТ НЕК "Укренерго".

 

1. Механізм визначення ціни.

1.1. Розрахунки за спожиту електричну енергію проводяться за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до затвердженої НКРЕКП методики та оприлюднюються                                    ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" не пізніше, ніж за 20 днів до її застосування, шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті, у засобах масової інформації та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів.

1.2. Ціна (тариф) на електричну енергію застосовується по відповідним категоріям малих непобутових споживачів  та діє з дати її введення в дію.

1.3. Ціна електричної енергії складає 2,01864 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ та включає в себе прогнозну ціну закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії, тарифу на послуги з передачі електричної енергії, тариф на послуги Постачальника універсальних послуг.

 

2. Порядок розрахунків

2.1. Споживач  до початку розрахункового періоду здійснює попередню оплату у розмірі 100% заявленої величини обсягу споживання електричної енергії на наступний розрахунковий період. Розмір суми платежу розраховується Споживачем самостійно як сума добутків обсягів заявленої величини споживання  електричної енергії на наступний розрахунковий період на ціну (тариф) відповідного класу, який буде діяти у наступному розрахунковому періоді. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

2.2. У разі відсутності інформації про рівень цін (тарифів) на наступний розрахунковий період до дня здійснення попередньої оплати, Споживач розраховує суму платежу за цінами (тарифами), що діють у поточному розрахунковому періоді.

2.3. У разі наявності у Споживача заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється платіж, всі кошти, перераховані Споживачем за електричну енергію, зараховуються Постачальником на погашення існуючої заборгованості Споживача із найдавнішим терміном її виникнення.

2.4. Остаточний розрахунок Споживач здійснює на підставі рахунку за ціною (тарифом), який діяв на кінець розрахункового періоду.

2.5. У разі, якщо сума передплати, сплаченої згідно п.2.1. цього Додатку,  перевищує вартість обсягу фактично спожитої електричної енергії на кінець розрахункового періоду, надлишок коштів зараховується в рахунок передплати наступного розрахункового періоду. 

2.6. У разі, якщо Споживачем порушуються терміни оплати (попередня оплата/остаточний розрахунок) з нього стягується в безспірному порядку крім суми основної заборгованості пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення терміну оплати без обмеження періоду її нарахування до дати повної оплати, сума інфляційних втрат та три відсотки річних від простроченої суми заборгованості.   

2.7. У разі укладання  Графіка погашення заборгованості перерахування коштів здійснюються Споживачем  окремими платежами.

2.8. Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: готівковими коштами, платіжною карткою, безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів, з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг), в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

2.9. За ініціативою Споживача ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"  безоплатно надасть оформлений акт звіряння спожитої та оплаченої електричної енергії відповідно до отриманих від оператора системи фактичних показів приладу обліку Споживача. Показники лічильника можуть бути надані Споживачем до відповідного оператора системи або до ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" самостійно не пізніше 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами.

 

3. Інші умови

3.1. Розмір компенсації Споживачу за недодержання ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" якості надання комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП №375 від 12.06.2018 року, яка розміщена на офіційному сайті  ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

3.2. Споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь Постачальника у разі дострокового розірвання Договору відповідно до процедури, викладеної в Правилах роздрібного ринку електричної енергії.

 

4. Термін дії договору

4.1. Договір набирає чинності з дати оплати рахунка, отриманого від ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК", або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання Споживачем заяви – приєднання до Договору і укладається на строк до 31 грудня 2021р., а в частині розрахунків  Договір діє до повного їх  виконання. 

4.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов, але ні в якому разі не більше, ніж на термін дії Договору споживача про надання послуг розподілу (передачі) електричної енергії.

4.3. Дана комерційна пропозиція діє з 01.09.2021р. по 30.09.2021р.

 

Постачальник:

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

25006, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, будинок 78

Тел.: (0522) 35-82-25

Код за ЄДРПОУ 42132581

UA 303005060000026002001048070

у АТ "Перший Інвестиційний Банк"

м. Київ, МФО 300506

ІПН  421325811238

Директор

_____________________О.М. Валентий

М.П.

Споживач: